Regulamin loterii z okazji Dnia Kobiet

Regulamin konkursu

z okazji Dnia Kobiet

 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1.. Konkurs jest organizowany pod hasłem: KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET

 

1.2. Organizatorem konkursu z okazji Dnia Kobiet (zwanego dalej: „Konkursem”) jest

Galeria internetowa  ATELIER KADE  działająca pod adresem www.atelierkade.pl (dalej: Galeria) jest prowadzona przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Organizatorem

 

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej: www.atelierkade.pl (zwaną dalej: Stroną Internetową)  oraz na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/galeria.kasi.dewald/?view_public_for=1112580738837455 galerii Atelier KaDe (zwaną dalej: Profilem Galerii na FB)

 

1.3. Konkurs  rozpoczyna się 4 marca 2017  roku o godzinie 00:00:00 i kończy się 07 marca o godzinie 23:59:59. Konkurs odbywa się  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 
  • W konkursie  nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją

 

2.3. Przystąpienie uczestnika do konkursu odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres mailowy : konkurs@atelierkade.pl 

życzeń z okazji Dnia kobiet, które będą zawierały w sobie słowa związane z tematyką galerii Atelier KaDe.

W treści maila Uczestnik musi dodać informację, że zapoznał się z Regulaminem konkursu.

W przeciwnym przypadku, takie zgłoszenie nie będzie zakwalifikowane do konkursu.

 

2.3. Uczestnik może zgłosić  tylko jedne życzenia konkursowe.

W przypadku wysłania przez Uczestnika większej ilości życzeń, do konkursu zostanie zaliczone życzenia wysłane jako pierwsze w kolejności.

 

2.4. Wszystkie zakwalifikowane życzenia konkursowe zostaną opublikowane 08 marca 2017 do godziny 12:00:00 na na Profilu Galerii na FB.

 

 

III. NAGRODY LOTERII PROMOCYJNEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET

 

3.1. Nagroda główna w konkursie z Okazji Dnia Kobiet to 1 bon podarunkowy  o wartości 100 zł.

3.2. Nagrodą dodatkową w konkursie z Okazji Dnia Kobiet są 2 bony podarunkowe na Ozdoby szydełkowe z kategorii “OD RĘKI”

 

 

IV ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

4.1.Zdobywcami nagród zostaną Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę głosów.

 

4.2. Głosowanie na najlepsze życzenia z Okazji Dnia Kobiet będzie trwało 3 dni:  od 8 marca 2017 roku od godziny 12:00:00 do 10 marca 2017 roku do godziny 23:00:00

 

4.3. Głosowanie będzie się odbywało poprzez wpisanie pod opublikowanymi życzeniami konkursowymi komentarza o treści Imię i Nazwisko autora życzeń.

 

4.4. Komentarze wulgarne, hejtowskie czy w ogólnym pojęciu nie przyzwoite będą usuwane przez administratora strony .

 

4.5. Głos na Uczestnika zostanie uznany, gdy będzie zawierał imię i nazwisko Uczestnika, którego życzenia spodobały się najbardziej – bez żadnych słownych komentarzy.

Dopuszczalne są tylko pozytywne emotikony

 

4.6. Wyniki konkursu wraz z jego przebiegiem zostaną opublikowane  na Stronie internetowej  oraz na Profilu Galerii na FB 13 marca 2017 r. najdalej do godziny 12:00:00

 

4.6. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzców Konkursu drogą elektroniczną w dniu 13 marca 2017 roku do godziny 23:59:59.

 

 

V ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

5.2.Wszelkie reklamacje i uwagi związane z Konkursem należy kierować pisemnie na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “TWÓJ STARTUP” – Atelier Kade ; 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12 lok 766
Reklamacje będą rozpatrywane w drodze pisemnej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji .

 

 5.3. Reklamacje mogą być zgłaszane do  18 marca 2017 r. i rozpatrzy ją Komisja . Decyzja Komisji   dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

5.4. Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.

 

5.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1. Udział w Konkursie z Okazji Dnia Kobiet jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu

 

6.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej w zakładce “Informacje Prawne”

 

6.3. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)

 

6.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.