Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Bonów Podarunkowych

Regulamin bonów podarunkowych

 

Regulamin bonów podarunkowych Atelier KaDe

 

I DEFINICJE

 

1.1. Galeria – Galeria internetowa  ATELIER KADE  jest prowadzona przez Katarzynę Dewald prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ATELIER KADE – Galeria Nietuzinkowego Rękodzieła Szydełkowego, Katarzyna Dewald, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 521 313 13 49, nr REGON 146500270, ul. St. Kazury 14/97, 02-795 Warszawa

adres poczty elektronicznej: mail@atelierkade.pl

 

1.2. Bon podarunkowy – bon towarowy wydawany na okaziciela, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za transakcje w galerii Atelier KaDe

 

1.3. Strona Internetowa – www.atelierkade.pl

 

1.4. Posiadacz – osoba realizująca Bon w galerii Atelier KaDe

 

1.5 . Ozdoby szydełkowe – wszystkie ozdoby ręcznie robione i  prezentowane w dniu realizacji Bonu w galerii Atelier KaDe.

 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Galeria oferuje  bony o wartości nominalnej:  100,00 PLN, 250,00 PLN  oraz 500,00 PLN.  Klient może zamówić Bon Podarunkowy poprzez wypełnienie formularza zamówień i przesłanie go na adres mailowy: mail@atelierkade.pl

 

2.2. Wzory Bonów znajdują na końcu niniejszego Regulaminu

 

2.3. Wydanie bonu Kupującemu nastąpi poprzez przesłanie go listem poleconym do Klienta na adres, jaki wskaże, lub na prośbę Klienta  w formie załącznika w wiadomości mailowej, najdalej 2 dni od  daty  potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

 

2.4. Bony posiadają 3 miesięczny okres ważności, liczony od dnia wysłania go do Kupującego.

 

 

 

III REALIZACJE BONU

 

3.1.  Kupujący ma prawo do realizacji Bonu wyłącznie na następujących zasadach:

 • Bon stanowi formę zapłaty za Ozdoby szydełkowe nabyte w Galerii,
 • Bon nie podlega wymianie na inne środki płatnicze,
 • W przypadku zakupu Ozdoby szydełkowej  o wartości niższej niż wartość Bonu określona wskazanym na nim nominałem Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy w gotówce,
 • Jeśli Bon Podarunkowy zostanie zgubiony, skradziony, zniszczony lub wykorzystany bez pozwolenia – w takich okolicznościach Galeria nie wydaje duplikatu,
 • W przypadku zakupu Ozdoby szydełkowej  o wartości wyższej niż wartość Bonu określona wskazanym na nim nominałem Posiadacz jest zobowiązany – do zapłaty różnicy przelewem  na rachunek bankowy – dostępny w zakładce Realizacja & Dostawa & Płatności
 • Bon posiada termin ważności, po upływie którego jest nieważny w konsekwencji czego nie można nim dokonywać płatności. Termin ważności Bonu nie ulega zmianie.

 

3.2. Realizacja Bonu przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

 

3.3. Bon niezrealizowany, po upływie terminu jego ważności, stanowi przychód Wydawcy.

 

 

IV REKLAMACJE

 

4.1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z realizacją Bonu należy kierować pisemnie na adres: Atelier KaDe – galeria nietuzinkowego rękodzieła szydełkowego – Katarzyna Dewald; ul. St. Kazury 14/97; 02-795 Warszawa
Reklamacje będą rozpatrywane w drodze pisemnej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji od Kupującego.

 

4.2. Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne, jak również nie mogą zostać zwrócone Galerii. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone,  po ich przesłaniu Posiadaczowi. W przypadku utraty Bonu po jego przesłaniu Posiadaczowi, Galeria nie dokonuje ponownego przesłania Bonów jak również nie wystawia ich duplikatów.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Galeria jest zobowiązana do poinformowania Kupującego o warunkach realizacji Bonu, poprzez wysłanie do niego drogą elektroniczną niniejszego regulaminu.

 

5.2. Złożenie zamówienia na Bon w Galerii do realizacji stanowi potwierdzenie, że  Posiadacz akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

5.3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna  na Stronie Internetowej Galerii.

 

5.4. Przesłanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu może być wydany na życzenie Kupującego dokument KP (pisemnego pokwitowania) nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. Na żądanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Galeria wystawi notę obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości zamówienia.

 

5.5. Galeria informuje Kupującego, że:

 • podane przy złożeniu zamówienia dane osobowe Kupującego  będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Galerię internetową ATELIER KADE
 • udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy;
 • udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia może uniemożliwić zawarcie umowy
 • Kupujacy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
 • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

 

5.7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Galerii.

 

5.8. Galeria zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Galerię, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu  na Stronie Internetowej i dotyczyć będą Bonów zamówionych po wejściu w życie zmian.

 

5.9. Niniejsza oferta obowiązuje do dnia odwołania. Usunięcie Regulaminu ze Strony Internetowej Galerii jest równoznaczne z jej odwołaniem.

 

 

WZORY BONÓW PODARUNKOWYCH

 

 

Edytuj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl