Regulamin Poczty Pantoflowej

Regulamin otrzymania rabatu „Poczta Pantoflowa” w galerii Atelier KaDe

 

I DEFINICJE

 

1.1. Galeria – Galeria internetowa  ATELIER KADE galeria nietuzinkowego rękodzieła szydełkowego  jest prowadzona przez Katarzynę Dewald, legitymującą się dowodem osobistym AXS 435030, zam. w Warszawie 02-795 przy  ul. Stanisława Kazury 14/97.

NIP: 521-313-13-49

adres poczty elektronicznej: mail@atelierkade.pl

1.2. Rabat „Poczta Pantoflowa” – Każdy Klient, który poleci Nas swoim znajomym, przyjaciołom czy rodzinie otrzyma rabat na następne  zakupy – 7%. Osoba, która skorzysta z polecenia również otrzyma rabat – 7%.

1.3. Kupon „Poczta Pantoflowa” – kupon uprawniający do rabatu 7%

1.4. Strona Internetowa – www.atelierkade.pl

1.5.  Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6. Osoba Trzecia – każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której nie dotyczy dana umowa, stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami, relacja.

1.7. Ozdoby szydełkowe – wszystkie ozdoby ręcznie robione i  prezentowane w dniu realizacji Rabatu w galerii Atelier KaDe.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Galeria oferuje rabat „Poczta Pantoflowa”, każdemu Klientowi, który dokona zakupu w galerii oraz Osobie Trzeciej, którą Klient poleci do dokonania zakupu w galerii Atelier KaDe.

2.2. Klient, który dokona zamówienia w galerii, otrzyma wraz z  zamówionym produktem Kupon „Poczta Pantoflowa”, składający się z dwóch części: jedną jego część Klient zachowuje dla siebie do następnych zakupów, a drugą przekazuje Osobie Trzeciej.

2.3. Klient przy dokonywaniu kolejnego zamówienia na ozdoby szydełkowe w galerii, będzie mógł otrzymać rabat w wysokości 7% na kolejne, jedne zakupy w Galerii.

2.3.1. Realizacja tego rabatu będzie możliwa po wpisaniu w Formularzu Zamówień, w uwagach dodatkowych nr Kuponu .

 

2.4. Osoba Trzecia, która otrzyma drugą część wypełnionego kuponu, będzie mogła również otrzymać rabat w wysokości 7 % na jedne zakupy w Galerii.

2.4.1. Realizacja tego rabatu będzie możliwa po wpisaniu w Formularzu Zamówień, w uwagach dodatkowych nr Kuponu .

 

2.5. Wzory Kuponów „Poczta Pantoflowa” znajdują na końcu niniejszego Regulaminu

 

2.6. Kupony posiadają 3 miesięczny okres ważności, liczony od dnia wysłania go do Kupującego.

2.6.1. Kupon posiada termin ważności, po upływie którego jest nieważny, w konsekwencji czego nie przysługuje z jego tytułu rabat. Termin ważności Kuponu nie ulega zmianie.

 

2.7.Wszystkie wystawiane i wysyłane  Kupony do Klienta są ewidencjonowane i rejestrowane przez Galerię.

 

2.8. Pełny spis ozdób szydełkowych, na które przysługuje rabat „Poczta Pantoflowa” znajduje się Tutaj

 

III REKLAMACJE

 

3.1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z realizacją Kuponów „Poczta Pantoflowa” należy kierować pisemnie na adres: Atelier KaDe – galeria nietuzinkowego rękodzieła szydełkowego – Katarzyna Dewald; ul. St. Kazury 14/97; 02-795 Warszawa
Reklamacje będą rozpatrywane w drodze pisemnej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji od Kupującego.

 

3.2. Kupony nie mogą zostać zwrócone Galerii. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za Kupony, które zostały utracone,  po ich przesłaniu Kupujacemu. W przypadku utraty Kuponu po jego przesłaniu Kupującemu, Galeria nie dokonuje ponownego przesłania kuponów jak również nie wystawia ich duplikatów.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1. Galeria jest zobowiązana do poinformowania Klienta o warunkach realizacji Kuponu „Poczta Pantoflowa”, poprzez wysłanie do niego drogą elektroniczną niniejszego regulaminu.

 

4.2. Złożenie zamówienia w Galerii stanowi potwierdzenie, że  Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

4.3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna  na Stronie Internetowej Galerii.

4.4. Galeria informuje Klienta, że:

  • podane przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

 

V WZÓR KUPONÓW “POCZTA PANTOFLOWA”