Polityka Prywatności

polityka prywatnościPolityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika, o tym jakie dane osobowe są o nim zbierane i jak będą wykorzystywane.

Polityka Prywatności galerii internetowej Atelier KaDe

 

Spis Treści:

  1. Postanowienia Ogólne
  2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
  3. Prawo kontroli, dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  4. Postanowienia końcowe

 

 

1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Galerii Atelier KaDe ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Galerii.

1.2. Celem Galerii jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Galerii internetowej, przy jak najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Galerii Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Galerię zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

1.3 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Galeria internetowa  ATELIER KADE  jest prowadzona przez Katarzynę Dewald, legitymującą się dowodem osobistym AXS 435030, zam. w Warszawie 02-795 przy  ul. Stanisława Kazury 14/97.

NIP: 521-313-13-49

adres poczty elektronicznej: mail@atelierkade.pl

1.4  Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

1.5  Podanie  jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie danych jest niezbędne  do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Galeria może przetwarzać powierzone mu dane osobowe, aby:  zawrzeć umowę , wysyłać przesyłki oraz prowadzić  korespondencję związaną  z  umową. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

1.6 Jeżeli Klient odmówił wyrażenia takiej zgody lub ją cofnął – a jest ona konieczna do świadczenia zamówionej usługi, to Klient zostanie pozbawiony dostępu do niej.

1.7 Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem, ze skutkiem natychmiastowym,  w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Klienta, żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

1.8 Administrator będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Administratorem.

 

2  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowy cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora,  wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Galerii Internetowej. Przykładowo,  jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży

-marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Galerii:

– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Galeria udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

–  W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Galerii.

 

3  PRAWO KONTROLI, DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIANIE

3.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Galerii zgoda może być odwołana w każdym czasie.

3.4 W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

3.5 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z  Administratorem  poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Galerii wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

4  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Galeria może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator  namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej galerii internetowej.

4.2. Administrator  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Administratora odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

Zapisz