Regulamin bonów podarunkowych

Regulamin bonów podarunkowych Atelier KaDe

 

I DEFINICJE

 

1.1. Galeria – Galeria internetowa  ATELIER KADE  działająca pod adresem www.atelierkade.pl (dalej: Galeria) jest prowadzona przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Fundacją.

 

1.2. Bon podarunkowy – bon towarowy wydawany na okaziciela, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za transakcje w galerii Atelier KaDe

 

1.3. Strona Internetowa – www.atelierkade.pl

 

1.4. Posiadacz – osoba realizująca Bon w galerii Atelier KaDe

 

1.5 . Ozdoby szydełkowe – wszystkie ozdoby ręcznie robione i  prezentowane w dniu realizacji Bonu w galerii Atelier KaDe.

 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Galeria oferuje 1 bon o wartości nominalnej:  100,00 PLN oraz na 2 ozdoby szydełkowe z kategorii „od reki”.  Każdy Bon Podarunkowy Posiadacz może otrzymać w skutku  wygrania konkursu z Okazji Dnia Kobiet organizowanego przez Galerię.

 

2.2. Wzory Bonów znajdują na końcu niniejszego Regulaminu

 

2.3. Wydanie bonu Posiadaczowi nastąpi poprzez przesłanie go, w formie załącznika w wiadomości mailowej lub w wiadomości na Facebooku, najdalej 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

2.4. Bony posiadają 3 miesięczny okres ważności, liczony od dnia wysłania go do Posiadacza

 

2.5. Pełny spis ozdób szydełkowych znajduje się Tutaj

 

 

III REALIZACJE BONU

 

3.1.  Posiadacz ma prawo do realizacji Bonu wyłącznie na następujących zasadach:

  • Bon stanowi formę zapłaty za Ozdoby szydełkowe nabyte w Galerii,
  • Bon nie podlega wymianie na inne środki płatnicze,
  • W przypadku zakupu Ozdoby szydełkowej  o wartości niższej niż wartość Bonu określona wskazanym na nim nominałem Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy w gotówce,
  • W przypadku zakupu Ozdoby szydełkowej  o wartości wyższej niż wartość Bonu określona wskazanym na nim nominałem Posiadacz jest zobowiązany – do zapłaty różnicy przelewem  na rachunek bankowy – dostępny w zakładce Realizacja & Dostawa & Płatności
  • Bon posiada termin ważności, po upływie którego jest nieważny w konsekwencji czego nie można nim dokonywać płatności. Termin ważności Bonu nie ulega zmianie.

 

3.2. Realizacja Bonu przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

 

3.3. Bon niezrealizowany, po upływie terminu jego ważności, stanowi przychód Wydawcy.

 

 

IV REKLAMACJE

 

4.1. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z realizacją Bonu należy kierować pisemnie na adres: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „TWÓJ STARTUP” – Atelier Kade ; 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12 lok 766
Reklamacje będą rozpatrywane w drodze pisemnej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji od Posiadacza.

 

4.2. Bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne, jak również nie mogą zostać zwrócone Galerii. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone,  po ich przesłaniu Posiadaczowi. W przypadku utraty Bonu po jego przesłaniu Posiadaczowi, Galeria nie dokonuje ponownego przesłania Bonów jak również nie wystawia ich duplikatów.

 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Galeria jest zobowiązana do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu, poprzez wysłanie do niego drogą elektroniczną niniejszego regulaminu.

 

5.2. Złożenie zamówienia na Bon w Galerii do realizacji stanowi potwierdzenie, że  Posiadacz akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

5.3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna  na Stronie Internetowej Galerii.

 

5.4. Przesłanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu może być wydany na życzenie Posiadacza dokument KP (pisemnego pokwitowania) nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. Na żądanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Galeria wystawi notę obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości zamówienia.

 

5.5. Galeria informuje Posiadacza, że:

  •  podane  dane osobowe Posiadacza będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Galerię internetową ATELIER KADE, prowadzoną przez 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467,

  •  udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy;
  • udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia może uniemożliwić zawarcie umowy
  • Posiadacz ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania;
  • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

 

5.7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Galerii.

 

5.8. Galeria zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Galerię, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu  na Stronie Internetowej i dotyczyć będą Bonów zamówionych po wejściu w życie zmian.

 

5.9. Niniejsza oferta obowiązuje do dnia odwołania. Usunięcie Regulaminu ze Strony Internetowej Galerii jest równoznaczne z jej odwołaniem.

 

 

WZORY BONÓW PODARUNKOWYCH